AB- HEI Girişimi: Yüksek Öğrenim Kurumları için İnovasyon Kapasitesi Oluşturma Çağrısı

Yükseköğretim Kurumları (HEI) için İnovasyon Kapasitesi Oluşturma pilot proje çağrısı, yükseköğretimde inovasyon ve girişimcilik kapasitesini artırmayı ve yükseköğretim kurumlarını inovasyon değer zincirinde Avrupa'daki ekosistemle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Tematik Alanlar: Projelerin aşağıda yer alan her bir alandan en az 1 eylem olmak koşulu ile toplamda 6 farklı eylemi içermesi gerekmektedir.   

Alan 1 - Kurumsal katılımı ve değişimi teşvik etmek

 • Yüksek Öğretim Kurumları ve Departmanları arasında kurumsal işbirliğinin güvence altına alınması ve sürdürülebilmesi için İnovasyon Aksiyon Planının (IVAP) Uygulanması,
 • Öğrencilerin Girişimcilik ve İnovasyon konularında desteklenebilmeleri için öğrenci destek ofislerinin iyileştirilmesi,Altyapıların iyileştirilmesi (dijital altyapılar dâhil), 
 • İnovasyonu teşvik etmek amacıyla mutli-disipliner destek mekanizmalarının ve test ortamlarının geliştirilmesi,  
 • Teknoloji transfer ofislerinin desteklenerek teknoloji transferinin güçlendirilmesi.   

Alan 2 - Ortaklıkların güçlendirilmesi (bilgi üçgeni entegrasyonu)

 • Yüksek öğretim kurumlarının yeni paydaşlarla (araştırma merkezleri, kamu kurumları, ve özel sektör kuruluşları) iş birliğinin arttırılması,
 • Karşılıklı öğrenme yoluyla iyi uygulamaların kurulan ortaklıklar sayesinde paylaşılması,
 • Avrupa Inovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)- Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KIC) ile iş birliğinin sağlanması.

Alan 3 - İnovasyon ve işletmelerin geliştirilmesine katkı

 • Kişilerin iş fikirlerini yaratmaları ve geliştirebilmeleri için yapı ve koşulların kurulması,
 • İnovasyon odaklı araştırmalar için uygun yapı ve koşulların kurulması,
 • Test imkanları gibi farklı platformların kullanılması. 

Alan 4 - Yenilik ve girişimci eğitimin kalitesinin artırılması

 • İnovasyon ve girişimcilik müfredatının oluşturulması veya geliştirilmesi,
 • Öğretme ve öğrenme uygulamalarının değerlendirilmesi,
 • Personel ve öğrenciler için inovasyon ve girişimcilik eğitim programlarının geliştirilmesi,
 • Şirketlerde staj programlarının düzenlenmesi.  

Proje sürecinde tamamlanması beklenen Anahtar Performans Göstergeleri: 

 • En az iki Startup desteklenmesi
 • En az 130 öğrenciye inovasyon ve girişimcilik konularında eğitim verilmesi; en az 12 öğrenciye ise mentörlük desteği sağlanması,
 • En az 12 araştırmacıya inovasyon ve girişimcilik konularında eğitim verilmesi; en az 4 araştırmacıya ise mentörlük desteği sağlanması,
 • Araştırmacı olmayan en az 12 çalışana inovasyon ve girişimcilik konularında eğitim verilmesi; en az 4 personele mentörlük desteği sağlanması. 

Kimler Başvurabilir: Üniversiteler, Özel şirketler, Kamu kurum ve kuruluşları, Araştırma Enstitüleri. Üniversitelerden yapılacak başvurularda kurumdan minimum 2 fakülte veya departmanın birlikte hareket etmesi beklenmektedir. TTO ve Girişimcilik Merkezi bu kapsamda işbirliğine açıktır.

Uygun Konsorsiyum: En az 3 farklı ülkede yer alan 4 ortaktan oluşmalıdır. Ayrıca,

 • En az 1 ortak EIT KIC üyesi
 • En az 1 ortak KOBİ, Startup, Mesleki Eğitim Kurumlarından, veya Kayıtlı Eğitim Organizasyonu (RTO) vb olmalıdır.

Faz 1: Temmuz - Aralık 2021

Proje süresi: 6 ay

Bütçe: 400.000 EURO

Faz 1'in tamamlanmasının ardından belirli kriterleri yerine getiren projeler Faz 2 aşamasına geçebilecektir.  

Faz 2: Ocak - Aralık 2022 ve Ocak - Temmuz 2023

Proje süresi: 18 ay

Bütçe: 800.000 EURO

Faz 1 Son Başvuru Tarihi: 25 Mayıs 2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Share this post