ÖzÜ’den 5 Projeye Uluslararası Hibe Desteği!

Özyeğin Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Dr. Tufan Adıgüzel, Doç. Dr. Çimen Günay Erkol, Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Can Altan, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aktürk, Öğr. Gör. Dr. Ezgi Elçi farklı disiplinlerden aşağıda detayları verilen projeleriyle, uluslararası destek programlarından mali destek ve altyapı desteği almaya hak kazanmıştır. Projeleri desteklenecek olan araştırmacılarımızı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

  • Bilimi Online Olarak Birlikte Öğrenin ve Deneyimleyin

Projenin ana amacı, fen bilimleri eğitiminin gerektirmiş olduğu fiziksel çevreyi ve araçları dijitalleştirmek, öğrenci ve öğretmenlerin uzamsal anlamda bağımlılığını ve dezavantajı olan gruplar için geleneksel eğitimde var olan mesafeleri ortadan kaldırmaktır. Bu amaca hizmet etmek adına, uygulamalı dijital “fen bilimleri öğretimi platformu”, “fen bilimleri öğretim kiti” ve “öğretmen ve öğrenci rehberi” hazırlanacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Tufan Adıgüzel/ Sektörel Eğitim Programı & Öğrenme ve Öğretme Ofisi
Program Adı: Erasmus+ Programı

  • Türkiye'de Toplumsal Cinsiyete Tepkiler

Bu araştırma projesi, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine gösterilen tepki hakkında farklı ülkelerde yürütülen bir ortak araştırmanın parçasıdır (https://counteringbacklash.org/) ve Türkiye'deki kadın hakları hareketinin önemli bir gri alanına işaret etmektedir. Projenin amacı, kadınların güçlendirilmesi konusunda öncelikle aile değerlerinin kurumsallığına işaret ederek toplumsal cinsiyete gösterilen tepki tartışmalarını doğuran gri alanı yaratan vurguları incelemektir.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Çimen Günay Erkol / Sosyal Bilimler Fakültesi/ İnsan ve Toplum Bölümü
Program Adı: Institute of Development Studies

  • Su Yolları için Temel Methodlara Dayalı Stratejik Risk Değerlendirmesi Aracı

Bu projede, suyolu karmaşıklığı, trafik ve çevresel faktörler göz önüne alarak suyolu risk seviyesini değerlendiren bir araç geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Önerilen araç, temel ilkelere dayalı olarak büyük veri analizi, makine öğrenimi yöntemleri ve uzmanların bilgi ve görüşleri ile destekleyen bir yapıda, deniz trafiği sistemlerinin riskini analiz etmek için tasarlanacaktır.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Can Altan/ Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Program Adı: ERA-NET Cofund- MarTERA Programı

  • Süper Öğrenme Paradigmasının Gerçek Zamanlı Motor Kontrol için Nöromorfik Donanım Üzerinde Gerçekleştirilmesi

Beynin tüm karmaşık davranışlarının üç ana öğrenme mekanizması ile gerçekleştirdiği varsayılmaktadır: serebral korteksin koordine ettiği öğreticisiz öğrenme; serebellumun koordine ettiği öğreticili öğrenme; ve bazal gangliyonların koordine ettiği pekiştirmeli öğrenme. Süper öğrenme, bahsi geçen öğreticili, öğreticisiz ve pekiştirmeli öğrenmeyi içeren ve nöral yapılar arasında tekrarlayan etkileşimleri de kapsayan biyolojik bir öğrenme formu olarak tanımlanabilir. Bu projenin amacı, süper öğrenme adına ortaya konulmuş nörobilimsel bulgulardan yola çıkarak beyinden esinlenilmiş süper öğrenme yöntemini yüksek enerji verimli nöromorfik donanım (Intel Loihi) üzerinde geliştirmektir. Geliştirilecek bu süper öğrenme yöntemi, farklı uygulama alanlarında (örneğin robotik, nesne takibi ve nöroprotez) karmaşık karar verme ve motor kontrol problemlerinde kullanılabilecek etkin bir yöntem olacaktır.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aktürk/ Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program Adı: INTEL Neuromorphic Research Community

  • Göç Karşıtı Tutumların Siyasi Parti Temsili: Türkiye Örneği

Bu proje, 2016'dan bu yana Türkiye'de göç sorunu üzerinden parti rekabeti dinamiklerini analiz etmektedir. 2011'den bugüne 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul eden Türkiye, göçmenlere yönelik popüler tutumların siyasi parti temsilini test etme konusunda diğer ülkelere kıyasla daha az çalışılmış bir örnektir. Avrupa Birliği üye ülkeleri bağlamında, seçmenler arasında göç karşıtı tutumların yükselişi, popülist radikal sağ partileri güçlendirmiş, ana akım siyaseti dönüştürmüş ve demokratik gerilemeye önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Türkiye örneği ise bu örüntüde bir aykırılık olarak durmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ezgi Elçi/ Sosyal Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü
Program Adı: Heinrich Böll Stiftung Derneği