TÜBİTAK’tan ÖzÜ’ye Son 3 Ayda 8 Destek!

Aralık 2021 tarihinden bu yana TÜBİTAK ARDEB 3501-Kariyer Geliştirme Programı, TÜBİTAK ARDEB 1002-Hızlı Destek Programı, TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve TÜBİTAK BİDEB 2232- B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı kapsamında Özyeğin Üniversitesi’nden aşağıda özet bilgileri verilen sekiz projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre araştırmacılarımızdan Prof. Dr. Safiye Feyza Çinicioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nevşet Gül Çanakçıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünal, Dr. Öğr. Üyesi M. Selenga Gürmen, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aktürk, Öğr. Gör. Dr. Özkan Akpınar ve Öğr. Gör. Dr. Başak Akgül Kovankaya’nın aşağıda özetleri verilen projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır. Projeleri desteklenecek olan araştırmacılarımızı tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

  • Yüksek Modüllü Kolonlar ile Desteklenen Dolgu Yapıları Özelinde Kemerlenme Mekanizması

Bu projenin amacı birçok geoteknik yapının tasarımını ve performansını etkileyen kemerlenme mekanizmasının incelenmesi, anlaşılması ve bu mekanizmanın tasarım ve uygulamada gerçekçi olarak göz önüne alınabileceği yöntemlerin geliştirilmesidir. Kemerlenmenin etkin olduğu tüm problemler arasında ulaşım dolguları boyutları, ekonomik büyüklükleri ve insan yaşamını doğrudan etkiler, nitelikleri sebebiyle ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple bu proje önerisinde kemerlenme mekanizması çalışılırken ulaşım dolgularına odaklanılmıştır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Safiye Feyza Çinicioğlu/ Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

***

  • Bilim Merkezlerinin Dizimsel Özelliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Mekânsal Tercih ve Öğrenim Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

Sunulan bu araştırma kapsamında, bilim merkezlerinin eğitsel içeriği kadar mimarisinin, sirkülasyon şeması ve interaktif etkileşim düzeneklerine ilişkin yerleşiminin önemli olduğu savunulmaktadır. Bu bağlamda proje, araştırma bilim merkezlerinin mimari organizasyonunun, öğrenme deneyimine katılım konusunda davetkâr, duyulara yönelik olarak olumlu anlamda uyarıcı, öte yandan öğrenme deneyimini engelleyici çevresel stres unsurlarından arındırılmış olmasının, öğrencinin motivasyonunu arttırıcı etkiler sunabileceği konusuna odaklanmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Nevşet Gül Çanakçıoğlu/ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/ Mimarlık Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı

***

  • Endüstriyel Yapılar İçin Çoklu Afet Etki ve Önlem Karar Modelleri

Ülkemizdeki sanayi bölgeleri için çoklu afet etkilerini anlayıp, en “faydalı” şekilde bu etkileri azaltacak önlemler almak büyük önem arz etmektedir. Bu projede, depremler ve depremlerle birlikte oluşabilecek yangınlar ve zemin sıvılaşmaları altında, “bütünleşik” bir yaklaşımla sanayi yapıları için çoklu afet etki modelleri ve afet önlem karar modellerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında oluşturulacak modeller aracılığıyla, sanayi sahipleri ve sanayi bölgesi temsilcileri tarafından en etkili afet önlem planlarının yapılmasına ve sigorta firmaları tarafından hazırlanan afet poliçelerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz/ Mühendislik Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

***

  • Enerji Geri-Dönüşümlü Aktif Transfemoral Protezin Tasarımı, Kontrolü ve Geliştirilmesi

Bu araştırmada, oturma-kalkma, merdiven inme-çıkma gibi hareketlerin ve farklı hız, eğim ve yüzeylere uyumunu doğalına uygun bir biçimde sağlayabilen bir robotik transfemoral protezin tasarımı, kontrolü ve geliştirilip deneysel değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu protezin, kullanıcının metabolik enerji tüketimini düşürmek ve hareket kalitesini arttırmak üzere enerji verimliliği yüksek ve enerji dönüşümlü olması hedeflenmektedir.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ünal/ Mühendislik Fakültesi/ Makine Mühendisliği Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı

***

  • Türkiye'de Çift Terapisi Etkinlik ve Değişim Süreci Araştırması

Sunulan proje önerisinde, çift terapisine gelen 100 çiftten 24 ay boyunca toplanacak nitel ve nicel verilerle çift terapisinin bireysel semptomlar ve ilişki doyumunu arttırmasındaki etkinliği ve değişime sebep olan bağlam ve mekanizmaları araştırılacaktır. Çift terapisinin romantik ilişki doyumu üzerindeki etkinliğini gösteren ve bunu çift düzeyinde analiz eden ve/ya çift terapisi değişim mekanizma ve bağlamlarını araştıran Türkiye’de yapılmış hiçbir çalışma bulunmamakta olup uluslararası literatürde de az sayıdadır. Mevcut projeden elde edilecek bilgiler, Türkiye’de yeni gelişen çift terapisinin etkinliğini araştırarak dünya ve ülkemiz alan yazınına katkı sağlayacak, ilişkilerinde ve evliliklerinde zorlanan çiftlerin, çift terapisinden en iyi şekilde faydalanmasına olanak sağlayacaktır. Proje önerisinin karşılaştırmalı değerlendirme yapma imkanı sunması (Benchmarking) sadece Türkiye değil, dünya literatürüne de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi M. Selenga Gürmen/ Sosyal Bilimler Fakültesi/ Psikoloji Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı

***

  • Heterojen Bilgi İşlem Platformlarında Yüksek Performans ve Enerji Verimliliği için Donanım/Yazılım Optimizasyonları

Bu projenin temel amacı, farklı hesaplama ünitelerinden ve hızlandırıcılardan meydana gelen heterojen bilgi işlem sistemlerinin enerji tüketimini en aza indirmek ve yüksek performans sağlamaktır. Bunu sağlamak için birbirinden farklı kestirim yöntemlerinin enerji, performans ve doğruluk üzerindeki zamansal ve uzamsal etkilerini gerçek zamanlı olarak öngörebilen ve belirlenen optimizasyon çıktılarını elde etmek için ihtiyaç duyulan yazılımsal ve donanımsal kestirim yöntemlerini dinamik olarak belirleyebilen bir platform geliştirilecektir.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aktürk/ Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK BİDEB 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı

***

  • Akdeniz Anadolu’sunda Nehirlerin Islahı: Osmanlı Son Döneminde Çevre, Siyaset ve Toplum, 1850-1914

Sunulan proje önerisi, Osmanlı son döneminde Batı ve Güney Anadolu’daki nehirleri ve Osmanlı Devleti’nin bu nehirleri ıslah etmek için uyguladığı politikaları konu edinmektedir. Osmanlı Devleti, özellikle 1850’lerden itibaren tarımın ticarileşmesi sonucunda nehir ve nehir havzalarının önem kazanmasıyla birlikte nehirlerin ıslahına yönelik çeşitli politikalar geliştirmiştir. Bu çerçevede proje Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinde uygulanan ıslah projeleri üzerinden, Osmanlı Devleti’nin nehir politikasının nasıl değiştiği ve bu değişimin ne gibi siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçlar doğurduğu sorularına odaklanmaktadır. Projede Öğr. Gör. Dr. Başak Akgül Kovankaya araştırmacı olarak yer alacaktır.

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Özkan Akpınar/ Sosyal Bilimler Fakültesi/ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı

***

  • Osmanlı Ormancılığında Bürokrasi, Sermaye ve Emek, 1839-1914

Proje Özeti: Bu proje, Osmanlı son dönemi modern ormancılık pratiklerinin sosyal ve ekolojik etkilerini incelemektedir. Proje, Batı ve Güney Anadolu’da faaliyet gösteren memurlar, sermayedarlar ve orman işçileri arasındaki iktidar mücadelelerine odaklanmaktadır. Projenin amacı, ormanlar üzerindeki ihtilaf ve müzakereleri çevre tarihi perspektifinden analiz etmek ve yerel aktörlerin ormancılığın ticarileşmesi ve merkezileşmesi sürecindeki rolünü ortaya koymaktır.

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Başak Akgül Kovankaya/ Sosyal Bilimler Fakültesi/ İnsan ve Toplum Bölümü

Program Adı: TÜBİTAK ARDEB 1002 - Hızlı Destek Programı